اهمیّت و روش مناظره و شیوة قرآن در پاسخ‌دهی به شبهات
50 بازدید
محل نشر: همایش مدیران کانون گفتمان قرآنی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387/3/31
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قرآن آکنده از گفت و مناظره میان کسانی است که نظریات خود را به هر شکل مطرح می‌کنند. امامان معصوم علیهم السلام به وی‍‍ژه حضرت صادق علیه السلام یاران خود را به گفت و گو و مناظره با اهل نظر توصیه و تشویق می‌کرد و خود بر کمّ و کیف مناظرة آنان نظارت می‌فرمود و روش آنان در مناظره با مخالفان را مورد بررسی و نقد قرار می‌داد. در این مقاله نمونه‌های از این مناظره‌ها ارائه می‌شود.